.

اهداف هوشمندسازي مدارس

اهداف هوشمند سازي مدارس عبارتند از :

-استمرار فرايند يادگيري دانش آموزان در خارج از مدرسه

-ايجاد محيطي پويا و جذاب براي شكوفايي كامل استعدادها و بروز خلاقيت هاي فردي و جمعي دانش اموزان

-افزايش حضور ، پشتيباني و مشاركت والدين و گروه هاي ذينفع در فرآيند يادگيري دانش اموزان

-همراه نمودن كادر آموزشي مدارس با روندهاي نوين آموزشي مبتني بر نيازمندي هاي جامعه دانش بنيان

-ايجاد محيطي مناسب جهت ارزيابي هاي مستمر و متناسب با استعداد و پيشرفت دانش آموزان

-فراهم نمودن فضاهاي مشاركت و تعامل دانش اموزان در فرايندهاي ياد دهي-ياد گيري

-ترويج يادگيري تجربي ، پژوهش محوري و دانش آموز محوري فرايند آموزشي

-توسعه ي مهارت هاي ادراكي ، مكاني ، اجتماعي ، حرفه اي و تخصصي دانش آموزان

-تربيت دانش آموزان فاخر براي ورود به ميدان هاي بين المللي با تكيه بر هويت اسلامي-ايران